A logo for a small start-up design bureau – Asta Studios

Asta Studios Logo

Asta Studios – Color

Asta Studios Logo

Asta Studios – B&W version

Asta Studios Logo

Asta Studios –¬†Grey-scale